Szállítással kapcsolatos információk

Szállítás

A gyártó 20 000 Ft + áfa szállítási díjat számláz megrendelésenként.

1.4 A minimális rendelési egység zsákos raklapos termékek esetén 1 raklap (kivéve zsákos nemes vakolatok és zsákos Sanova termékek), egyéb termékeknél 1 tekercs, 1 szál, 1 vödör, 1 kanna, hőszigetelő lemezeknél egy csomag, dübelnél 1 doboz. Az előbbieknél kisebb mennyiségek vásárlására nincs lehetőség.

Járulékos költségek:

  • Gyártói szállítás esetén: 4 660 Ft/t vagy m3 + áfa
  • EUR-raklapok betéti díja: 4.600 Ft/db + áfa

Csak a Gyártótól származó és a 6 hónapon belül visszaszállított, ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban levő raklapot köteles a Gyártó visszavenni. A raklap visszavétele során a raklaphoz tartozó egyéb járulékos költségek nem kerülnek jóváírásra.

Megrendelés

Vevő a Gyártó termékeit a Gyártó dorogi vevőszolgálatán, kizárólag írásban, a teljesítés helyének (ún. kiszállítási cím) pontos megjelölésével rendelheti meg. Az írásbeli megrendelést e-mailen (Baumit Portal) fogadjuk el. A telefonon vagy bármilyen más módon szóban leadott megrendeléseket a Gyártó nem fogadja el! A Gyártónak másik telephelyeken leadott megrendelések teljesítéséért nem áll módjában felelősséget vállalnia akkor sem, ha a megrendelés leadása egyébként a jelen pontban foglalt alaki követelményeknek megfelel.

A megrendelés kötelező tartalmi elemei:

  • pontos szállítási cím
  • átvevő megnevezése és elérhetősége
  • behajtásra vonatkozó megjegyzések (szólós, engedélyköteles)
  • valamint pontos termékmeghatározás, mennyiségi egység és mennyiség.

Gyártó a megrendelt termékeket 3–5 munkanapon belül szállítja.

Vevő a megrendelésében ezen időintervallumon belül megadhat kívánt szállítási határidőt. Amennyiben a Gyártó ettől eltérő, korábbi vagy későbbi időpontban tud szállítani, úgy erről a Vevőt értesíti. Időintervallum megadása esetén a Gyártó a megadott időszakba eső tetszőleges munkanapon szállíthat. Egy munkanapon belül történő szállítás kérése esetén –amennyiben azt Gyártó visszaigazolja –, Gyártó 5 000 Ft + áfa sürgősségi felarat számláz szállítási címenként.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (továbbiakban: EKAER) irányadó szabályai értelmében a termék megrendelőjét/ átvevőjét, illetve fuvarozóját terhelő kötelezettségek nem teljesítéséből eredően a Gyártóra bármely bíróság vagy hatóság által kirótt jogerős bírság vagy bármilyen költség felmerülése esetén – a megrendelőt/átvevőt terhelő kötelezettség nem teljesítése esetén – a vevő, illetve – a fuvarozót terhelő kötelezettség nem teljesítése esetén – a fuvarozó köteles a Gyártó első felhívására (elektronikusan vagy postai úton küldve) a Gyártó által megfizetett bírságot, büntetést vagy egyéb költséget haladéktalanul egy összegben megfizetni 8 napon belül.

Az EKAER köteles megrendelés esetén a megrendelésben megadott teljesítési hely (kiszállítási cím) az EKAER-ben történő lejelentése után nem módosítható. Az egyéb okból esetleg indokolttá váló módosításból eredő valamennyi többletköltség és esetlegesen kirótt bírság a Vevőt terheli.

Teljesítés

A Vevő alkalmazottja vagy megbízottja az áru átvételét a szállítólevélen aláírásával és pecsétjével igazolja és esetleges észrevételeit feltünteti. Az áru átadás/átvétel leigazolásának formai követelményei: aláírás és átvevő olvasható neve és átvétel időpontja és bélyegző (ha van). A szállítólevélen minden „egyéb” körülményt rögzíteni szükséges, különös tekintettel a termék sérülésére (pl. szakadt zsák), káreseményre, minőségi kifogásra (pl. törött raklap). A szállítólevélen feltüntetett információk (a reklamációs lappal kiegészítve) szolgálnak a későbbi ügyintézés alapjául. Ha a Vevő harmadik személyt jelöl meg átvevőként, vagy a saját telephelyétől eltérő helyet (pl. építkezést) jelöl meg az áruátvétel helyeként, akkor a Gyártó, illetve a Gyártó érdekkörében eljáró más személy (pl. fuvarozó) valamennyi, az átvétel helyén tartózkodó személyt jogosult az áru átvételére feljogosítottnak tekinteni. Kivéve amennyiben a Vevő előzetesen írásban azonosításra alkalmas módon közli azon személy(ek) nevét, aki(k) az átvételre jogosult(ak). Ez utóbbi esetben a Vevő köteles

Gyártó valamennyi, az átvétel meghiúsulásával összefüggésben felmerülő költséget megtéríteni abban az esetben, ha az előzetesen a kizárólagos átvételre írásban kijelölt személy(ek) az átvétel helyszínén a Gyártó, illetve érdekkörében eljáró más személy érkezését követő 10 percen belül nem jelenik(jelennek) meg. Gyártó nem felelős a tárolási és felhasználási utasítások és minőségmegőrzési határidők Vevő általi be nem tartásából eredő bármilyen károkért vagy egyéb kifogásokért. Vevő köteles az eseti szállítási szerződésben meghatározott teljesítési helyen a leszállított termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan, legfeljebb két nap alatt elvegézni. Vevő az esetleges minőségi reklamációkról soron kívül írásban értesíti Gyártót, hogy az vevőszolgálata útján a jogos panaszokat kivizsgálhassa. Gyártó az átadástól számított két napon túl bejelentett valamennyi mennyiségi, illetve minőségi hibából eredő következmény alól mentesül. Gyártót a két napos határidőn belül bejelentett hibákért, illetve hiányosságokért sem terheli felelősség, ha azokat Vevőnek – vagy közreműködőjének– az átvételkor fel lehetett volna ismernie. Az átvételkor felismerhető hibákért, hiányosságokért Gyártó kizárólag az átvétellel egyidejűleg írásban benyújtott kifogás esetén tartozik helytállni.

A Gyártó ingyenesen áll a Vevő rendelkezésére alkalmazástechnológiai tanácsadás céljából üzemi működése keretei között, munkaidőben.

Gyártó nem felel ellenőrzési körén kívül eső esemény (vis maior) miatti késedelemért vagy egyéb nem szerződésszerű teljesítésért. Vis maior: olyan esemény, ami Gyártó elvárható ellenőrzési tevékenységén kívül esik, különösen sztrájk, munkaügyi blokád vagy egyéb, harmadik fél ipari tevékenysége, zavargás, lázadás, tüntetés, terrortámadás vagy annak veszélye, háború, háborúval való fenyegetés vagy arra való előkészület, tűzvész, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, járvány, egészségügyi vészhelyzet vagy egyéb természeti katasztrófa, illetve a telefonhálózat, vasútvonalak, vízi, légi, földi szállítási útvonal meghibásodása vagy használhatatlanná válása. Amennyiben olyan vis maior esemény történik, amely kihat a szerződésben

Szállítás, csomagolás, lerakodás

A Gyártó a Vevő részére az egész ország területén házhoz szállítja a megvásárolt árukat (lásd 1. pont). Az árak egy alkalommal történő fuvarozást foglalnak magukba. A Vevő érdekkörében felmerülő okból szükségessé váló újabb házhoz szállítás költségei a Vevőt terhelik. A Vevő a megrendeléskor írásban közli különleges igényét. Ilyen lehet például: csak szóló vagy nyerges tehergépkocsival (annak függvényében, hogy igénylik-e az áru daruval történő lerakodását) történő szállítás, rossz időjárási körülmények között nem megközelíthető építkezés, behajtási korlátozás van érvényben stb.

A közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket a Vevő viseli.

A zsákos termékek raklapon, zsugorfóliázva kerülnek forgalomba. Vödrös és egyéb fagyra érzékeny termékekkel kapcsolatban (+5 °C körüli vagy annál alacsonyabb aktuális ill. várható hőmérséklet esetén) a Gyártó – a termék minőségének biztosítása érdekében – a szállítást felfüggesztheti, szüneteltetheti vagy későbbi időpontra halaszthatja. Vevő tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a szállítás késedelméből adódó kárigényt a Gyártó felé nem érvényesíthet. Amennyiben a Vevő a fagyra érzékeny terméket fagyveszélyes időben – a Gyártói szállítás késedelme miatt – saját maga szállítja el, úgy ezt csak saját felelősségére teheti, ilyen esetben a termék minőségével kapcsolatos reklamációnak nincs helye.

Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, ennek beszerzése a Vevő feladata.

A Vevőnek megfelelő helyet kell biztosítania az áru kirakodásához.

Gondoskodnia kell a mindenkori akadálytalan megközelíthetőségről és teherbíró útról. A már meglévő bejárati utaknak, járdáknak, csatornafedeleknek olyanoknak kell lennie, hogy speciális járműveink (40 tonna) ne hagyjanak keréknyomot rajtuk, illetve ne rongálják azokat. A felmerülő károkért felelősséget a Gyártó nem vállal, az ilyen esetleges károkért a Vevő tartozik helytállni.

Minőség

A Gyártó garantálja, hogy a termék megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A dokumentumok a Baumit Kft. honlapjáról (www.baumit.hu) letölthetők.